Baza beznikotynowa ArtVap 100 ml

Baza beznikotynowa ArtVap 100 ml.

Baza beznikotynowa ArtVap 100 ml.

Dostępna w gęstościach:

85/15 PG/VG

80/20 PG/VG

75/25 PG/VG

70/30 PG/VG

60/40 PG/VG

50/50 PG/VG

40/60 PG/VG